Breaking News

SINIRLI SORUMLULUK BEYANI

1- TEKSTİL BASKI TEKNOLOJİLERİNDE İSTİKRARLI ÜRETİM ŞARTLARI

Ülkemizde faaliyet gösteren baskı firmaları ya da boyahanelerde; üretim girdi maliyetlerinden, enerjiye, işçilik kalite ve standardından,gözü kara rekabet şartlarına uyum sağlama endişesine kadar bir çok nedenler istikrarlı üretimi tehdit etmektedir. Bu nedenlerle de, genel olarak üretimlerinde tekrarlanabilir kalite standartlarını yakalamakta zorlanmaktadırlar.

2- TEKSTİL BASKI MALZEMELERİNİN STABİLİTESİ

Tekstil ürünlerinde kullanılan baskı malzemeleri; su bazlı/solvent bazlı boya , aşındırma patı, su bazlı/solvent bazlı tutkallar , yapışkanlı filmler, dijital baskı boyaları gibi geneli yarı mamül kimyasallardan oluşmaktadır. Yani kimyasal tepkimeleri henüz sona erdirilmemiş, doğru fikse edilmeye muhtaç bileşik ya da karışımlardır. Varak belki de bu ürünler arasında, kendi içinde kimyasal reaksiyonu tamamlanmış yegane yarı mamül olarak göze çarpar. Başka taşıyıcı kumaş, deri gibi yüzeylere ancak tutkal ya da binder maharetiyle yapıştırılabilen varak üretildikten sonra mevcut özelliklerinde sabit kalmakta, diğer kimyasallara karşı pozisyonu değiştirilememektedir. Varak-tutkal-sabstrat kombinasyonunda varak , eğer uyumlu değilse, ancak yeniden üretilmesi ile diğer bileşenlere uyumlu hale gelebilme şansına sahiptir. Aksi halde mutlaka diğer unsurlar üzerinde farklı şartlar oluşturularak aynı varak kullanılma imkanı olabilir.

3- BASKI ATÖLYE VE FABRİKALARI VEYA BOYAHANELERİN STANDART ŞARTLAR SUNMASI

Ne yazık ki ülkemiz bir tekstil ülkesi konumunda olmasına rağmen özellikle iç piyasaya üretim yapan firmalar ve fasoncu firmalar dünyaca kabul edilen işletme şartlarını sağlamakta zorlanmaktadırlar. Genelde markaların standartlarına uygun hale gelmek için revize edilen işletmeler halen birçok prensibi içselleştirememiş ve birçok kritik kontrol noktalarında donanımsız personel ya da ucuz işgücünün pahalı cazibesine kapılarak standart üretimden taviz vermektedirler. Halen tabiri uygunsa alaylı personel mektepli personelden daha fazla rağbet görmekte, okullu personel ise aldıkları yetersiz eğitim seviyesi nedeniyle güven vermemektedir. Diğer sektörlere göre modanın da etkisiyle daha çok zamana karşı bir yarış içinde olan işletmeler bir çok konuda gerekli kalite kontrol ya da üretim kontrol aşamalarını yapmadan ya da yapamadan üretime devam etmekte ve şüpheli sayılabilecek nihai ürün ya da bileşenleri ile marka firmalara tedarikte bulunmakta ya da fason işler yapmaktadırlar.

4- HAVA ŞARTLARI-NEM, BASINÇ, GÜNEŞ IŞIĞI, UV

Tekstil baskı prosesleri tamamı kimyasal ve mekanik işlemler olup, mutlaka doğru mühendislik bilgileri ile yönetilmelidir. Sabit hammadde girişleri ile birlikte standardize edilmiş çevresel şartlar, üretimin tekrarlanabilirliği, dolayısıyla numune üretimleri ile gerçek üretim ya da sipariş tekrarı üretimlerin aynı doğrultuda olabilirliğine imkan tanır.

5- UYGULAMA MAKİNELERİNDE STANDARTLAR, BAKIMLAR

Ülkemizde baskı sektöründe kullanılan makineler genelde standarda bağlı olmaksızın çalışır. Çoğu makineler benzer ya da yanı ürünlerde doğru sonuca farklı ısı, basınç ya da işlem sürelerinde ulaşır. Bir işletme değerleri kesinlikle diğer işletmelere uymadığı gibi, işletme içindeki makinelerdeki ısı basınç değerleri de diğerine uymamaktadır. Bakım işlemleri genelde işletmelerin kendi personelince yapılmaktadır. Çoğu zaman maliyet kaygısı nedeniyle gerekli bakımlar ya yaptırılmaz ya da geciktirilir. Bu da kontrollü değişkenlerle elde edilebilir sonuçlara ulaşmayı zorlaştırır ya da şansa bırakır.

6- SUBSTRAT-ÜZERİNE BASKI YAPILAN ÜRÜNLERDE STABİLİZASYON, STANDARD

Baskı yapılan kumaş ya da ürünlerin boyahanelerden çıkışlarında da farklılık olabilmektedir. Çoğu zaman moda nedeniyle yapılan baskı işlemleri, kontrast ya da tona ton baskılarla, ya da güncel motif ve figürlerle katma değeri artırılmakta ve daha kolay satılabilir hale getirilmek istenmektedir. Çoğu zaman baskı için üretilmemiş kumaşlarda bu kapsamda değerlendirilmek istenmektedir. Sektördeki yanlış kanı üstten yapıştırma emdirme işlemi ile yapılan her ilave baskı aynı neticeyi vermelidir, şeklinde olup aslında tamamen yanlıştır. Baskı işlemi iplikten ve ipliğin finişinden başlayan ve en üstte varak, boya, flok, boncuk, taş ya da kesme aplike filmler ile sona erdirilen zincirleme bir birliktelikten ibarettir. Zincirdeki bir halkanın zayıflığı sonucu doğrudan etkiler. Ve yine yaygın olan genel yanlış kanı ve anlayış nedeniyle en son basılan ürünlerde kabahat aranır. Hâlbuki zinciri oluşturun halkalar kontrol edilmeli ve birbiriyle oluşturacağı kimyasal etkileşimler mutlak suretle ilişkilendirilmelidir.

7- GARANTİ EDİLEBİLİR VARAK ÜRÜNÜ

Bütün bu bilgiler ışığında bakıldığında Satışı yapılmakta olan varak ürününün sorumluluğu ancak bir ticari metada olması gereken şekildedir.

Düzgün sarımlı olmalı,

 

Ambalajında yırtık kesik kopuk olmamalı

Doğru ürün doğru kodla etiketlenmeli

Doğru parti lot numarası ve etiketi üzerinde olmalı, takibe imkan tanımalı

Sarımda gözükebilecek gözle görünür iz, leke olmamalı

Menşe itibari ile değişiklik olması durumunda kullanıcı firma uyarılmalı

Doğru depolama şartlarında korunmuş olmalı

Satılan ürünler muhayyerdir hükmünce beğenilmeyen kullanmakta vazgeçilen ürünler “tekrar satılabilir” özelliği yitirilmediği müddetçe iade alınabilir. Diğer yandan Satıcı firmanın sorumluluk sınırları dışında kalan konular ise şöyledir

Ürünler her ne kadar yüksek kalite ile üretildiği belirtilse de muadil ürünlere oranla arasında olan fiyat avantajı nedeniyle daha düşük katma değerle satılmaktadır. Bu da baskı işlemlerinde baskı yapılan ürünlerin ya da nihai tekstil ürünlerinin (gerektiğinde marka değeri de dahil olmak üzere) yüksek maliyetleri yanında çok cüz’i bir değere sahip olması nedeniyle Baskı yapan firmaya büyük mesuliyet yüklemektedir.

Baskıcı firma taahhüt veren firmadır. Bütün bileşenleri doğru yeterli olduğunu tespit etmeli, böylece yine doğru ve gerekli şartlarda üretime geçmeli, her üründe ya da tespit edilen her 10 ya da 100 üründe bir kalite kontrol testi yaparak riskleri minimize etmelidir. Aksi haldi bütün partiyi başında ya da sonunda yapacağı tek bir testle değerlendirme ya çok erken bir peşin hüküm ya da çok geç bir faydasız kontrol olacaktır.

Varakta olabilecek kabul edilebilir sınır dışındaki sonuçlar ancak diğer unsurların farklılaştırılması ile değiştirilebilir. Varak kendi içinde kimyasal tepkimesi bitmiş bir bileşendir. Üretimden sonra değiştirilmesi ancak ısı ile renk değişimi, taşıyıcı film mekanik bozulmaları gibi konulardır. Dolayısıyla doğru sonucu vermeyen bileşimlerde mutlaka değiştirilebilir diğer bileşen ve parametrelerle sonuç alınmalıdır. Ya da partiler arasındaki farklar göz önüne alındığında farklı parti varaklar denenebilir.

Muadil ürünlerin performansları, diğer bileşen ve parametrelerde farklı olabilir. Çoğu zaman göz ardı edilen bu husus yanlış hükümlere ve mağduriyetlere sebep olmaktadır. Unutulmamalıdır ki, tamamen farklı üreticilerle üretilmiş görünüşte aynı olan ürünler farklı bileşenlerden oluşur ve farklı kimyasal tepkimelere farklı cevaplar verirler. Aynı şekilde aynı üreticinin farklı renk desen veya modelde yaptığı üretimler de aynı bileşenlerle farklı baskı sonuçları verebilir.

Yıkama haslığı, ışık haslığı, ter haslığı, mekanik haslıklar tamamen bir bütünün test edildiği denemelerdir. Ortada artık kumaş, tutkal, varak, kalıp, usta yoktur. Varak baskılı ürün vardır. Dolayısıyla bu ürün için verilebilecek garanti(yine de garanti verilmesi tavsiye edilmesi)ancak üretimi yapan baskıcı firma tarafından olur. Sadece varak satan ya da sadece tutkal satan firma oluşan bu yeni ürüne garanti veremez. Bu garantiyi veren firmalardan ileride mağdur olamamak için çekinmek gerekir.

Varak üretimleri, tekstil sektörünün de alışık olduğu şekilde, partiler arası renk ton farkını öngören kabul eden şekilde yapılabilmektedir. Sipariş büyüklüğüne göre yapılabilen üretimler 3bin metreden 21bin metreye kadar tek parti kavramıyla yapılabilmektedir. Dolayısıyla kaçınılmaz olan ton farkları her ne kadar sarım aşamalarında kontrol edilse de desen, transfer edilecek miktar, ısı, tutkal pH,vb gibi hususlarla fark kaybolabilmekte ya da daha da artabilmektedir. Ancak baskıdan sonra elde edilebilir veriler baskıcı firma tarafından sürekli kontrol edilmeli, ve kabul edilebilir sınırların dışına çıkıldığı anda üretimden vazgeçilmelidir. Varak baskı üretimleri her zaman bu sonuçlara açık olacağından dolayı, baskı firmaları tarafından verilen fiyatlamalarda mutlaka bu riskler göz önünde bulundurularak hesaplamalara katılmalı, olası mağduriyetlerin önlemi alınmalıdır.

Bu durumda, SATILAN VARAKLARDA GARANTİ OLMAZ prensibi firmamızca benimsenmiştir. Eğer garanti verilecekse; ancak ticari meta olarak ambalaj, paket, sarım, metraj, nakliye, depolama gibi konularda garanti verilmektedir.

Bunun dışında kalan bütün Ustalık, işletme şartları, harici bileşenler, yeni geliştirilmiş test teknikleri ya da muadil ürünlerin aynı şartlardaki performansları kesinlikle sonuca doğrudan etki eden sebeplerdir.

Yardım mı gerekli?